Սաղմոսներ / Saghmosner

DOWNLOAD PDF VERSION

Սաղմոս 1 – Արդարներու Երանութիւնը

1 – Երանի անոր,
որ ամբարիշտ մարդոց խորհուրդին չի հետեւիր,
մեղաւորներու ապրելակերպը չ’ընդօրինակեր
եւ զԱստուած ծաղրողներուն հետ ընկերութիւն չ’ըներ.
2 – այլ՝ հաճոյք կ’առնէ Տիրոջ Օրէնքէն,
եւ անոր Օրէնքը կը սերտէ գիշեր ու ցերեկ:
3 – Անիկա կը նմանի հոսող ջուրերու կողքին տնկուած ծառին,
որ ճիշդ ժամանակին իր պտուղը կու տայ,
եւ որուն տերեւները չեն չորնար բնաւ.
անոր բոլոր գործերը յաջողութեամբ կը պսակուին:
4 – Բնաւ այսպէս չե՛ն անբարիշտները.
այլ՝ կը նմանին յարդին, որ հովը կը տարտղնէ:
5 – Ատոր համար ալ ամբարիշտները
Աստուծոյ դատաստանէն պիտի չազատին.
մեղաւորները արդարներու կարգին պիտի չդասուին.
որովհետեւ Տէրը կը ճանչնայ արդարներուն ճամբան,
մինչ ամբարիշտներու ճամբան զիրենք կորուստի պիտի տանի:

 

Saghmos 1 – Artarnerou Yeranootyouneh

1 – Yeranee anor,
vor ampareeshd martots khorhoorteen chee hedeveer,
meghavorneroo abrelagerbeh chentoreenager
yev zAsdvadz dzaghroghneroon hed engerootyoun chener.
2 – ayl` hajooyk garneh Deeroch Orenken,
yev anor Orenkeh ge serdeh keesher oo tsereg:
3 – Aneega ge nmanee hosogh chooreroo goghkeen dngevadz dzareen,
vor jeesht jamanageen eer bdoogheh gooda,
yev voroon derevnereh chen chornar pnav.
anor polor kordzereh hachoghootyamp ge bsagveen.
4 – Pnav aysbes chen ampareeshdnereh.
ayl` ge nmaneen harteen, vor hoveh ge dardeghneh.
5 – Ador hamar al ampareeshdnereh
Asdoodzo tadasdanen beedee chazadeen.
meghavornereh artarneroo garkeen beedee chetasveen.
vorovhedev Dereh ge janchna artarneroon jampan,
meench ampareeshdneroo jampan zeerenk goroosdee beedee danee.

 

Սաղմոս 23 – Տէրն Է Հովիւս

1 – Տէ՛րն է հովիւս,
ուստի ոեւէ բանի կարօտ պիտի չմնամ:
2 – Դալար արօտավայրերու մէջ կը մակաղեցնէ զիս,
հանգստարար ջուրերուն զիս կը տանի:
3 – Կը վերանորոգէ զիս եւ ուղիղ ճամբաներէ կ’առաջնորդէ,
որպէսզի իր անունը փառաւորուի:
4 – Նոյնիսկ երբոր մահաստուեր ձորերէ կ’անցնիմ,
չարիքէ մը չեմ վախնար, Տէ՛ր, քանի դուն իմ հետս ես:
Քանի ցո՛ւպդ զիս կ’առաջնորդէ եւ գաւազանդ կը պաշտպանէ,
ես ինքզինքս ապահով կը զգամ:
5 – Ինծի խնճոյքի սեղան կը պատրաստես
թշնամիներուս աչքին առջեւ.
իբրեւ պատիւ՝ անուշահոտ իւղով կ’օծես գլուխս,
եւ բաժակս մինչեւ բերան կը լեցնես:
6 – Տէ՜ր, վստահ եմ, որ բարութիւնդ եւ շնորհքդ
անպակաս պիտի ըլլան վրայէս՝
որպէսզի կեանքիս ամբողջ տեւողութեան
տաճարիդ մէջ բնակիմ:

 

Saghmos 23 – Dern Eh Hoveeves

1 – Dern eh hoveeves,
Oosdee voyeveh panee garod beedee chemnam.
2 – Talar arodavayreroo mech ge magaghetsneh zees,
Hankesdarar chooreroon zees ge danee.
3 – Ge veranorokeh zees yev oogheegh jampanereh garachnorteh,
Vorbeszee eer anooneh paravorvee.
4 – Nooyneesg yerpvor mahasdver tsorereh gantsneem,
Chareekeh meh chem vakhnar, Der, kanee toun eem hedes es.
Kanee tsoobt zees garachnorteh yev kavazanut ge bashdbaneh,
Yes eenkzeenkes abahov ge ezkam.
5 – Eendzee khenjooykee seghan ge badrasdes
Tshnameeneroos achkeen archev.
Eeprev badeev` anooshahod yooghov godzes klookhes,
Yev pajagus meenchev peran ge letsenes.
6 – Der, vsdah em, vor parootyounet yev shnorket
Anbagas beedee ellan vrayes`
Vorbeszee gyankees ampoghch deveghootyan
Dajareet mech pnageem.

 

Սաղմոս 51 – Ներումի խնդրանք

1 – Ողորմէ՛ ինծի՛, ո՜վ Աստուած, դուն՝ որ ա՜յնքան ողորմած ես.
քու անսահման գթութեամբդ իմ յանցանքս ներէ՛ ինծի:
2 – Ամբողջութեամբ մաքրէ՛ զիս իմ անօրէնութենէս,
եւ իմ մեղքէս զիս սրբէ՛:
3 – Գիտեմ, յանցանք գործեցի,
մեղքս բնաւ միտքէս չ’ելլեր:
4 – Քեզի, միայն քեզի՛ դէմ մեղանչեցի, Տէ՜ր,
գործեցի այն՝ ինչ որ դուն չարիք կը նկատես:
Ուստի արդար ես, ի՛նչ վճիռ ալ արձակես.
իրաւացի ես, ի՛նչ պատիժ ալ սահմանես:

 

Saghmos 51 – Neroomee Khentrank

1 – Voghormeh eendzee, ov Asdvadz, toun` vor aynkan voghormadz es.
koo ansahman ktootyampet eem hantsankes nereh eendzee.
2 – Ampoghchootyamp makreh zees eem anorenootenes,
yev eem meghkes zees srpeh.
3 – Keedem, hantsank kordzetsee,
meghkes pnav meedkes cheller.
4 – Kezee, meeyayn kezee tem meghanchetsee, Der,
kordzetsee ayn` eench vor toun chareek ge ngades.
Oosdee artar es, eench vjeer al artsages.
eeravatsee es, eench badeej al sahmanes.

 

Սաղմոս 86 – Աղօթք՝ Անձկութեան Մէջ

1 – Ականջդ ինծի՛ խոնարհեցուր, Տէ՜ր,
եւ պատասխա՛ն տուր ինծի,
որովհետեւ աղքատ եմ ու չքաւոր:
2 – Պահպանէ՛ զիս, որովհետեւ հաւատարիմ եմ քեզի.
փրկէ՛ զիս՝ քու ծառադ, Աստուա՛ծս ես դուն,
եւ ես քեզի՛ ապաւինեցայ:
3 – Ողորմէ՛ ինծի, Տէ՜ր,
քեզի՛ է որ կ’աղաղակեմ օրն ի բուն:
4 – Ուրախացո՛ւր զիս՝ քու ծառադ, Տէ՜ր,
որովհետեւ ես քեզի՛ կը բարձրացնեմ աղօթքս:
5 – Դուն, Տէ՜ր, բարի ես եւ ներող,
անչափօրէն հոգատար՝ բոլոր քեզի պաղատողներուն:
6 – Ականջ դիր, Տէ՜ր, իմ աղօթքիս,
նկատի՛ առ բարձրաղաղակ խնդրանքներս:

 

Saghmos 86 – Aghotk` Antsgootyan Mech

1 – Agancht eendzee khonarhetsoor, Der,
yev badaskhan dour eendzee,
vorovhedev aghkad em oo chkavor.
2 – Bahbaneh zees, vorovhedev havadareem em kezee.
prgeh zees` koo dzarat, Asdvadzus es toun,
yev yes kezee abaveenetsah.
3 – Voghormeh eendzee, Der,
kezee eh vor gaghaghagem orn ee poon.
4 – Oorakhatsoor zees` koo dzarat, Der,
vorovhedev yes kezee ge partsratsenem aghotkus:
5 – Toun, Der, paree es yev nerogh,
anchaporen hokadar` polor kezee baghadoghneroon.
6 – Aganch teer, Der, eem aghotkees,
ngadee ar partsraghaghag khntrankneres.

 

Սաղմոս 100 – Երգ Գոհաբանութեան

1 – Տիրոջ աղաղակեցէք, ամբո՜ղջ աշխարհ:
2 – Ուրախութեա՜մբ ծառայեցէք Տիրոջ,
ցնծութեան երգերով եկէք անոր ներկայութեան:
3 – Գիտցէք թէ Տէրը ի՛նքն է Աստուածը:
Ա՛ն մեզ ստեղծեց, եւ մենք անո՛րն ենք.
իր ժողովուրդն ենք, այն հօտը՝ որ ի՛նք կ’արածէ:
4 – Գոհաբանութեամբ մտէք անոր տաճարը,
օրհներգութեամբ մտէք անոր շրջափակէն ներս.
շնորհակալութիւն յայտնեցէք իրեն,
օրհնաբանեցէ՛ք իր անունը:
5 – Բարի է Տէրը, անոր սէրը յաւերժական է,
եւ բոլոր սերունդներուն կը ցուցաբերէ
իր հաւատարմութիւնը:

 

Saghmos 100 – Yerk Kohapanootyan

1 – Deeroch aghaghagetsek, ampoghch ashkharh.
2 – Oorakhootyamp dzarayetsek Deeroch,
tsndzootyan yerkerov yegek anor nergayootyan.
3 – Keedtsek teh Dereh eenkn eh Asdvadzeh.
An mez esdeghdzets, yev menk anorn enk.
eer joghovoortn enk, ayn hodeh` vor eenk garadzeh.
4 – Kohapanootyamp mdek anor dajareh,
orhnerkootyamp mdek anor shrchapagen ners.
shnorhagalootyoun haydnetsek eeren,
orhnapanetsek eer anooneh.
5 – Paree eh Dereh, anor sereh haverjagan eh,
yev polor seroontneroon ge tsootsapereh
eer havadarmootyouneh.

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us