Bishop Meghrig Parikian

His Grace, Bishop Meghrig Parikian was born with the given name Garabed in Beirut, Lebanon on January 3, 1968. He received his primary education at the “Aksor Kasardjian” and “Mihran Karageozian” elementary schools and in 1982 he entered the Zarehian Seminary of the Armenian Catholicosate of Cilicia.
He was ordained a Deacon by His Eminence Archbishop Datev Sarkissian on May 6, 1985 and after completing his education at the seminary, he was ordained as a celibate priest by His Grace Bishop Zareh Aznavourian on May 28, 1988.
Between 1988-1995 he served the Seminary as a monitor and choir master, while directing the Catholicosate’s “Shenorhali” choir.
In July 1994, he was given the title of Very Reverend – Vartabed, by His Eminence Archbishop Ardag Manougian, after presenting his thesis on the Letters of His Holiness, Catholicos Nerses of all Armenians. The following year, in 1995, Father Parikian was appointed Sacristan at the Catholicosate.
His Holiness Aram I, Catholicos of the Armenian Catholicosate, bestowed Parikian with the right to wear a pectoral cross in January 1996.
Throughout the next couple of years, he attended the Ecumenical Institute at Bossey, where he followed the “Overcome Violence” educational program.
As a Deacon, Parikian had begun studying the piano under the direction of Setrag Setragian, and continued his piano studies during his service in Lebanon.
In 1997, he moved to New York to attend Mannes College, The New School for Music and was instructed by Peter Bellino until his departure in 1999.
Upon his return to Lebanon, he took on the duty of director of the Birds Nest Armenian Orphanage in Jbeil until 2002. In May of that year, he is given the title of Right Reverend by His Grace Bishop Zareh Aznavourian and on the same day, His Holiness Aram I, Catholicos of the Armenian Catholicosate, bestows upon him the right to wear the official purple cassock of the Armenian Catholicosate.
Later that year, he is appointed as the parish priest for the St. Mary Armenian Apostolic Church in Toronto and served the local Armenian community for 12 years.
In 2010, under the Auspices of His Eminence Archbishop Khajag Hagopian, the former Prelate of the Armenian Prelacy of Canada, then Very Reverend Parikian was named as the Rector of the province of Ontario.
His Eminence, Archbishop Khajag Hagopian, appointed Very Reverend Parikian as Vicar General on December 17, 2013.
On April 27, 2014, His Holiness Aram I, Catholicos of the Holy See of Cilicia ordained Father Parikian as a Bishop of the Armenian Apostolic Church. His Grace was then elected as Prelate of Canada by the Canadian Armenian National Assembly Representatives on May 10, 2014.
During his years of service, Bishop Parikian also authored:

 • 11 religious tomes
 • 2 musical volumes
 • 10 editorial collections
 • 15 musical DVDs and CDs
 • Hundreds of articles, musical pieces and compositions
 • 5 symphonies and  1 Oratorio Cantata
ԳԵՐԱՊԱՏԻՒ Տ. ՄԵՂՐԻԿ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԲԱՐԻՔԵԱՆ

Աւազանի անունով, Կարապետ Բարիքեան, ծնած է 3 Յունուար, 1968-ին, Պէյրութ։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է քանի մը տարի՝ Ազգային «Աքսոր Գասարճեան» եւ ապա Ազգային «Միհրան Գարակէօզեան» վարժարաններուն մէջ։

 

1982 Հոկտեմբերին, ընդունուած է, որպէս ժառանգաւոր «Զարեհեան Դպրեվանք»ի։

 

26 Մայիս 1985-ին, ձեռնադրուած է Սարկաւագ, ձեռամբ՝ Տ. Տաթեւ Ս. Արք. Սարգիսեանի։

 

Աւարտելէ ետք ընծայարանի ուսման ընթացքը, 28-29 Մայիս 1988-ին, ձեռնադրուած է Կուսակրօն Քահանայ, ձեռամբ՝ Տ. Զարեհ Ս. Եպս. Ազնաւորեանի։

 

1988-1995 եղած է Դպրապետ եւ Հսկիչ Դպրեվանքի, միաժամանակ վարելով Կաթողիկոսարանի «ՇՆՈՐՀԱԼԻ» երգչախումբի ղեկավարութիւնը։

 

3 Յուլիս 1994-ին, ստացած է Վարդապետական Գաւազանի իշխանութիւն, Ձեռամբ՝ Տ. Արտակ Ս. Արք. Մանուկեանի, որպէս Աւարտաճառի նիւթ ներկայացնելով «Թուղթք Տ. Ներսիսի Կաթողիկոսի Հայոց» Գրեալք Ի Զանազան Ժամանակս Առ Այլեւայլ Անձինս»ի թարգմանութիւնն ու ուսումնասիրութիւնը։

 

1995-ին, նշանակուած է Լուսարարապետ։

 

3 Յունուար 1996-ին, ստացած է Լանջախաչ կրելու իրաւունք, Հրամանաւ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. Վեհափառ Կաթողիկոսի։

 

1996-1997 հետեւած է «Overcome Violence»-ի ուսումնական ծրագրին, Ecumenical Institute at Bossey-ի մէջ։

 

Սարկաւագութեան օրերուն եւ այնուհետեւ, հետեւած է Դաշնակի դասընթացքներու, որպէս ուսուցիչ ունենալով Սեդրակ Սեդրակեանը։

 

1997-1999 մեկնած է Նիւ Եորք եւ հետեւած Mannes College of Music-ի դասընթացքներուն, ուսուցիչ ունենալով Peter Bellino-ն։

 

1999-2002 նշանակուած է Տեսուչ` Ճիպէյլի «Թռչնոց Բոյն»ին։

 

26 Մայիս 2002-ին, ստացած է «Ծայրագնութեան Իշխանութիւն», ձեռամբ՝ Տ. Զարեհ Ս. Արք. Ազնաւորեանի։

 

26 Մայիս 2002-ին, ստացած է նաեւ «Մանիշակագոյն Փիլոն» կրելու իրաւունք, Հրամանաւ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. Վեհափառ Հայրապետին։

 

19 Դեկտեմբեր 2002-էն ի վեր, Տ. Մեղրիկ Ծ. Վարդապետ նշանակուած է ծառայելու Թորոնթոյի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ, որպէս Հոգեւոր Հովիւ։

 

2010-ին, Բարեխնամ Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Խաժակ Սրբ. Արք. Յակոբեանի որոշումով, Գերապատիւ Տ. Մեղրիկ Ծ. Վրդ. Բարիքեան նշանակուած է Օնթարիոյ Նահանգի Հոգեւոր Տեսուչ:

 

19 Դեկտեմբեր 2013-ին, Գերաշնորհ Տ. Խաժակ Սրբ. Արք. Յակոբեանի տնօրինութեամբ, Գերապատիւ Տ. Մեղրիկ Ծ. Վրդ. Բարիքեան կը նշանակուի Առաջնորդական Փոխանորդ, Գանատայի Հայոց Թեմին:

 

27 Ապրիլ 2014-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. Վեհափառ Հայրապետի բարձր տնօրինութեամբ, Մեղրիկ Ծ. Վարդապետ կը ստանայ Եպիսկոպոսական օծում եւ ձեռնադրութիւն:

 

10 Մայիս 2014-ին, Գանատայի Հայոց Թեմի Ազգային Երեսփոխանական Ժողովին կողմէ, Գերապատիւ Տ. Մեղրիկ Սրբազան Եպիսկոպոս Բարիքեան, կ’ընտրուի Առաջնորդ՝ Գանատայի Հայոց Թեմին:

 

* * *

Մեղրիկ Եպիսկոպոս հեղինակ է՝    

 • 11 Աստուածաբանական եւ Կրօնական հատորներու
 • 2 Երաժշտական հատորներու
 • 10 հատորներու խմբագրական աշխատանքներու
 • 15 Երաժշտական DVD-ներու եւ CD-ներու
 • Հեղինակ է բազամահարիւր յօդուածներու, երաժշտական կտորներու եւ մշակումներու
 • Հեղինակ է 5 Symphony-ներու եւ 1 Oratorio Cantata-ի
Archbishop Khajag Hagopian

Archbishop Hagopian was born in Syria on June 20, 1946. At a young age, he and his family relocated to Lebanon, where he received his education at Torkomian School and in 1961 entered the Seminary at the Catholicosate of the Holy See of Cilicia in Antelias. In 1965 he is ordained a deacon by then Bishop Karekin Sarkisian, who later became the Catholicos of the Holy See of Cilicia and the Catholicos of All Armenians.

 

In 1968, Deacon Hagopian was ordained a celibate priest and later in 1971 he received the title of Very Reverend -Vartabed.

 

Very Rev. Fr. Khajag Hagopian was elected the Locum Tenens of Jezireh, Northern Syria Prelacy. After serving in that capacity for eight years, he returned to Lebanon where he resumed his academic studies at the Middle East Theological institute. In 1981, at the invitation of Arch. Mesrob Ashjian, then the Prelate of Eastern US and Canada, Very Rev. Fr. Hagopian relocated to New York where he served as special assistant to the Prelate.

 

In 1983, he became the first parish priest of the newly established St. Mary Church in Toronto. In 1985 he was ordained a Right Reverend by Arch. Ashjian. In 1994, Bishop Hagopian served as the parish priest of the Holy Martyrs Armenian Church in Encino only to return to New York in 1995, where he led the congregation at the St. Gregory the Illuminator Church.

 

In June of 1997, His Holiness Aram I, Catholicos of the Holy See of Cilicia ordained him Bishop, and in 2002 the Catholicos appointed Bishop Hagopian as the Locum Tenens of the Canadian Prelacy.

 

On May 28, 2003 he was elevated to Archbishop by an Encyclical from His Holiness Aram in February 2004 he became the Prelate of the Armenian Prelacy of Canada.

 

On May 11, 2006 he was reelected as Prelate of Canada for another term, during the Canadian Armenian National Assembly Representatives meeting in St. Catherines.

 

On May 8, 2010, Archbishop Hagopian was reelected for the third time as Prelate of Canada at the Canadian Armenian National Assembly Representatives meeting in Toronto.

Archbishop Oshagan Choloyan

Archbishop Oshagan Choloyan was born in Aleppo, Syria, in 1947 with the baptismal name of Manoog. He received his primary education in Aleppo’s Haikazian School. In 1960 he was accepted in the Cilician See’s Seminary. He was ordained a deacon in 1964 and a celibate priest in 1967 by Bishop Karekin Sarkissian, who in 1994 as Catholicos Karekin II of Cilicia, ordained him a Bishop. In December 1998, he was elevated to the rank of Archbishop by His Holiness Aram I, Catholicos of Cilicia.

 

He attended the American University of Beirut from 1968 to 1970 where he majored in history. From 1974 to 1978 he attended the Princeton Theological Seminary (New Jersey) where he majored in education and psychology earning a Masters Degree. His continued studies at Princeton in the history of the church earned him a second Masters Degree.

 

Archbishop Choloyan has taught in the Cilician Seminary, the Mardigian national School in Beirut, and the Karen Yeppe Jemaran and Sahagian National School in Aleppo.

 

In April 1980 His Holiness Karekin II, Catholicos of Cilicia, appointed him to serve as pontifical legate to Kuwait and the Arab Emirates and was subsequently elected to serve that diocese as Prelate.

 

Archbishop Choloyan has worked in the editorial offices of Hask, the CIlician See’s official publication, and Klatzor, the Seminary’s publication. Together with Bishop Datev Sarkissian he has prepared and published religious textbooks for grades 1 to 10, currently in use in the Middle East. With Archbishop Zareh Aznavourian, Archbishop Choloyan has prepared five volumes of Sharagans of the Armenian Church.

 

He and Archbishop Aznavourian have also collaborated on the translation of the New Testament from classical Armenian to modern Armenian under the auspices of the Bible Society. They are now in the process of translating the Old Testament.

 

He has been a member of the Middle East Council of Churches since 1979 serving for several years on the Executive Committee. He has participated in many meetings on behalf of the Great House of Cilicia. Since 1997 he is co-chairman of the Executive Committee of the 1700th Anniversary of the Proclamation of Christianity as the State religion in Armenia.

If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us