FEAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS

FEAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS

177593480_e6e6197467_o

Խաչվերաց
Այս տարի 13 Սեպտեբերին պիտի նշենք Ս. Խաչվերացի տօնը։ Խաչվերացը հայ եկեղեցւոյ հինգ տաղաւար տօներէն վերջինն է։ Խաչի նուիրուած տօներէն ամենակարեւորն է, որովհետեւ Ս. Խաչին գերութեան տարուելուն ու վերստին վերադարձնելու հրաշապատում դէպքին յիշատակումն է։
Հայաստանեայց Եկեղեցին խաչվերացը կը տօնէ Սեպտեմբեր 11-17ի հանդիպող կիրակիներուն շրջանին, այսինքն շարժական տօն է։
Սուրբ Խաչը  կը տօնուի ի յիշատակ Տիրոջ խաչափայտին պարսկական գերութենէն Երուսաղէմ վերադարձին եւ Գողգոթայի վրայ կանգնեցման «վերացման»։

KHATCHVERATS
At the beginning of the seventh century, Jerusalem was conquered by Persia (modern day Iran). The Persians burned the Church of the Resurrection and plundered the Holy Cross.
Around 628 AD the Byzantine Emperor Heraclius, leading a coalition of forces including Armenian soldiers, marched against the Persians, defeated them and recovered the Holy Cross.
On its way back to Jerusalem, the Cross passed throughout Armenia held up high for all to see. It stopped at Garin (Erzeroom) and continued its way to Constantinople. The commemoration of this event started as the Feast of Khatchverats.
The Armenians participated in the struggles and victory for the recovery of the Holy Cross. The transportation of the Holy Cross over Armenian lands a blessed event. This year The Armenian Church will mention the event on September the 13rt.If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us