ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԸ ԳՈՒՄԱՐԵՑ 61/18-ՐԴ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ

Գանատայի Հայոց Թեմի 61/18-րդԱզգայինԵրեսփոխանականԺողովըբացուեցաւՈւրբաթ, 3 Մայիս2019-իյետմիջօրէն,ժամը 1-ին, Մոնթրէալի Հայ Կեդրոնի «Ա. Ահարոնեան» սրահին մէջ, նախագահութեամբ Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեանի եւ մասնակցութեամբԱզգային Կեդրոնական Վարչութեան անդամ Տոքթ. Ժիրայր Պասմաճեանի, հոգեւորականաց դասու Կրօնական ժողովի եւ Ազգային Վարչութեան անդամներու,Ազգային Երերեսփոխանական  կազմիմեծամասնութեան,ինչպէսնաեւԳործակից Միութիւններու եւ ծխականշրջաններուհոգաբարձութեանցկազմերէնհրաւիրեալներու:

Բացմանաղօթքէնետք, ԱռաջնորդՍրբազանՀայրը ընթերցեցՄեծիՏաննԿիլիկիոյՎեհափառՀայրապետին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱրամԱ. ԿաթողիկոսիՀայրապետականողջոյնիխօսքը: ՎեհափառըիրՀայրապետականխօսքինմէջ գնահատանքկ’արձանագրէրԱռաջնորդՍրբազանինուժողովականութեանտարածաշխատանքներուն, կըշեշտէրհաւաքականաշխատանքինկարեւորութիւնըեւյաջողութիւնկըմաղթէրայսժողովիաշխատանքներուն։

ԱյնուհետեւԱռաջնորդՍրբազանՀայրըփոխանցեցիրխօսքը: Ողջունելէետքբոլորժողովականները, ԱռաջնորդՍրբազանՀայրըընդհանուրգիծերումէջանդրադարձաւԱզգայինԱռաջնորդարանիեւԹեմիաշխատանքներունեւդիմագրաւածմարտահրաւէրներունեւ յատուկ կարեւորութեամբ շեշտեց այն առաջադրանքները, որոնք կը կարօտին երախտաշատ ճիգերու աւելի եւս լարումի։

Երկօրեայ նստաշրջանը՝ Ուրբաթ 3 եւ Շաբաթ 4 Մայիս 2019-ին, իր չորս օրակարգերու ընթացքին քննեց Առաջնորդ Սրբազանին, Կրօնական Ժողովին, Ազգային Վարչութեան եւ ընդհանրապէս Ազգային Առաջնորդարանի գործունէութիւնն ու տեսլականը յառաջիկայ տարիներուն: Մեկնելովտեղեկագիրներէնուզեկուցումներէն, եւյետըստէութեանքննարկմանեւեզրակացութեան՝Ժողովը«յոյժգնահատելի»բանաձեւըորդեգրեցտարուած բազմաճիւղիրագործումներունմասին։

Վերջին օրակարգին, ժողովըանցաւԿրօնականԺողովիեւԱզգայինՎարչութեան  2019-2020 տարեշրջանինորկազմերուընտրութեանօրակարգին։

ԿրօնականԺողովիանդամընտրուեցանհետեւեալհոգեւորականները.-            Գերապատիւ Տ. Գեղարդ Ծ. Վրդ. Քիւսպէկեան՝ ատենապետ, Արժանապատիւ Տ. Գառնիկ Աւ. Քհնյ. Գոյունեան՝ քարտուղար եւ Հոգեշնորհ Տ. Վարդան Վրդ. Թաշճեան:

ԻսկԱզգայինՎարչութեանանդամընտրուեցանհետեւեալները.-

Պրն.Համբիկ Գարայեան՝ ատենապետ,Պրն. Լեւոն Պէնկեան՝ ատենադպիր,Տիկին Աննա Պուլկարեան՝ գանձապահ,Օրդ. Թալին Ապրագեան՝ խորհրդական,Տիկին Արփի Աշքարեան՝ խորհրդական,Պրն. Յակոբ Ճանպազեան՝ խորհրդական,Տիկին Օսիկ Մխսիարթինեան՝ խորհրդական,Պրն. Յակոբ Տէր Յակոբեան՝ խորհրդական եւ Պրն. Վարդավառ Փանոսեան՝ խորհրդական:

ՆստաշրջանիփակմանխօսքըարտասանեցԱռաջնորդՍրբազանը։Անգնահատանքարձանագրեցշրջանաւարտկազմերուն՝անոնցտարածանձնդիրաշխատանքներունհամար, ուշնորհաւորելովնորընտիրկազմերը՝բարիերթմաղթեցԿրօնականԺողովինուԱզգայինՎարչութեան։

ՆստաշրջանըփակուեցաւՍրբազանՀօր«Պահպանիչ»ով։If you are interested in volunteering or would like to share an idea and get involved, please contact us